AVPD

Light Tower, Time Light, Gravity Lamp

Photo: Adam Mørk

AVPD
Light Tower, Time Light, Gravity Lamp, 2013

 

Kommissioneret af Statens Kunstfond og Skagen Skipperskole.

Måske mere end noget andet sted i Danmark er Skagen lysets sted. Det særlige lys, som inspirerede de berømte Skagensmalere, der har været så vitale for en lokalhistorisk og kulturel selvforståelse. Så da kunstnerduoen AVPD fik til opgave at skabe ny kunst til skipperskolen i Skagen, virkede det nærliggende at række ud efter og formgive netop lyset og dets skiften i tid.

AVPD udarbejdede et projekt med tre værker, der på forskellig vis sætter bygningens omgivelser i spil, dets lys og mørke, vind og hav. Skagens nye skipperskole ligger på en mole, næsten helt yderst på spidsen af Danmark, og ligner et stille skib omgivet af naturelementerne. Uden foran skolen står værket Light Tower, som et slags gennemsigtigt mellemrum mellem ude og inde, hvor Time Light og Gravity Lamp er installerede.

Først møder man tårnet, en slags analog maskine, der på samme tid suger dagslyset til sig, opbevarer det og sender det tilbage ud over omgivelserne. Som en ophobning af skinnende lommer udgøres konstruktionen af 20 rum fordelt på fem etager. Inde i hvert rum skaber flere små vægge endnu mindre rum, så der i alt rejser sig 36 lysende kamre fyldt med sol eller gråvejr eller skumring. Dage og årstider byder på forskelligt slags lys, solen bevæger sig, og fordi det lys, der gennemstrømmer rummene, påvirker glassets nuancer og transparens, er tårnet en slags strømlinet lampe i konstant forandring.

Inde på skolen, på samme tid henvendt til de studerende, til havnen, byen og havet, er to elektriske lamper installeret: To paneler af lysstofrør, varierende i intensitet og skær, som stråler af simuleret dagslys fra verdenshavene. En sensor på containerskibet Edith Mærsk registrerer hvert andet minut det lys, som skibet befinder sig i. Så med dets konstante bevægelse, dagenes gang og en foranderlig himmel bliver alverdens naturlige lys bragt til Skagen. Time Light indkapsler det skiftende lys påskiftende lokaliteter og bliver et vindue til hele kloden, stringent abstrakte billeder fra andre steder.

I mindre målestok, men stadig som en bro mellem et sted og et andet, pendulerer Gravity Lamp i hjertet af bygningen og indlejrer udendørs vind i indendørs ro. ’Broen’ består af en messinglampe, hvis maksimale bevægelighed gør den til en formfuldendt illustration af selve blæsten. Vindretninger og -hastigheder måles konstant på skolens tag og bevæger sig ned i messingen, der gør nøjagtige bevægelser lige i hælene på det virkelige vejr. Ombord på et skib er lampen altid i lod. På skipperskolen er det omgivelserne, der står fast, mens vindens uberegnelighed afspejles i lampens forrykkede bevægelser. En robust og glitrende materialitet giver på den måde form til det helt usynlige, som vind er.

AVPD er en dansk kunstnerduo etableret i 1997 af Aslak Vibæk og Peter Døssing (begge født 1974). Den interdisciplinære praksis der præger AVPD-værkerne på Skagen Skipperskole er karakteristiske for duoen, hvis kunstprojekter generelt også trækker på perspektiver og metoder fra arkitektur, naturvidenskab og teknologi. Relationer mellem mennesker og rum er centrale for AVPD og med inspiration fra science fiction-æstetik skaber Vibæk og Døssing deres såkaldte ’metaarkitektur’, både til udstillinger og som en række større offentlige kunstprojekter.  

//

AVPD
Light Tower, Time Light, Gravity Lamp, 2013

Commissioned by The Danish Arts Foundation and Skagen Skipperskole. 

Perhaps more than anywhere else in Denmark, the northern coastal town of Skagen is a place of light, the special light that inspired the famous Skagen painters so central to local history and selfperception. So when the artist duo AVPD were invited to create artworks for the new Maritime Training Academy here, it seemed natural to turn to the light: process it, give it form, and reflect how it changes during the day.

AVPD developed a project based on the elements surrounding the building: light and darkness, wind and water. The new academy stands on a jetty at the northernmost tip of Denmark, like a calm ship pounded by the elements. Outside the building the work Light Tower forms a translucent link between the outside and the inside where the works Time Light and Gravity Lamp are installed.

The first work we encounter is the tower, an analogue machine that soaks up the light, stores it, and constantly relays it back to its surroundings. Like a mast of shining compartments, the construction is comprised of twenty sections on five levels. Inside each level further partitions create even smaller spaces and a total of thirty-six towering shining chambers illuminated by sunlight, cloudy skies or twilight. All of which change during the course of the day and seasons, transforming the light that fills the tower and the nuances and transparency of the glass used to create this beacon in constant flux.

Inside the academy the work Time Light addresses the students, the harbour, the town and the sea. Two panels of strip lights of varying intensity and brightness radiate simulated daylight at sea via a sensor that registers the light every second minute on the container ship Edith Mærsk. The ship’s constant movements, the passage of time, and the changing skies brings natural light at sea worldwide home to Skagen. Time Light encapsulates different light in different places, a global window of stringently abstract images.

On a smaller scale, yet continuing the theme of bridging one place with another, the work Gravity Lamp pendulates in the heart of the building, bringing the wind outside into the calm interior. The ‘bridge’ here is a light brass lamp, the movements of which echo those of the wind itself. Wind speed and directionare measured on the roof of the school 24/7, measurements relayed to the brass, which moves precisely according to the weather conditions outside in real time. On board a ship lamps always hang perpendicularly, whereas here it is the surroundings that are constant, whereas the unpredictability of the wind is mirrored in the erratic movements of the lamp. A glinting materiality embodying the invisible wind.

AVPD is a Danish artist duo established in 1997 by Aslak Vibæk and Peter Døssing (both born 1974). The interdisciplinary practice that has shaped the AVPD-works at Skagen Skipperskole is characteristic for the duo, whose extensive art projects generally draw on perspectives and methods from architecture, natural science and technology. Relations between people and space are essential to AVPD and with inspiration from science fiction aesthetics Vibæk and Døssing make their so-called ‘meta architecture’, for exhibitions as well as a number of public decoration commissions. 

KØS logo

Knud Højgaards

Fond