KATIE PATERSON

Future Library

Photo: Katie Paterson

KATIE PATERSON

Future Library, 2014–2114

Kommissioneret af Bjørvika Udvikling, Oslo på baggrund af den kuratoriske vision Slow Space udviklet af Situations.

Uden for Oslo vokser en ung skov. 1000 nye grantræer plantet for om hundrede år at blive sider i en antologi af tekster. Hvert år bidrager en forfatter med en tekst, som bliver forseglet og omhyggeligt opbevaret for først at blive læst et århundrede senere, når den trykkes på papir fra skoven i 2114.

Den skotske kunstner Katie Patersons kunstprojekt Future Library er oprindeligt kommissioneret til det nye Deichmannske hovedbibliotek i Oslo. Og fra et lille rum øverst i det kommende bibliotek, navngivet ’The Silent Room’ kan man skimte granerne i horisonten. Herinde skal alle ordene til den fremtidige bog opbevares. De internationalt anerkendte forfattere Margaret Atwood, David Mitchell, Sjón og Elif Shafak har ved offentlige forårsceremonier i den unge skov allerede overrakt deres manuskripter, og i 2019 slutter Hang Kan sig til selskabet, ligesom endnu ukendt fremtidsskrift gennem de kommende årtier gradvist vil forme næste århundredes bog.

Teksterne indkapsles som små hemmeligheder på biblioteket i Oslo og vokser, som årringene i et træ, til en tekstsamling. Hvert år tilføjes en ny tekst, et nyt kapitel, mens papiret vokser i skoven. Hele bogen gror.

Katie Patersons fremtidsbibliotek er på mange måder en tidskapsel, en gave, som tilbyder os et forestillet spring ind i en fremtid, der ellers er uden for rækkevidde. Men frem for alt sætter Future Library en tillid i verden til den tid, og de mennesker, der skal komme efter os.

I en virkelighed, hvor globale katastrofer er nemme at få øje på, og dystopiske udsigter oplagt kan males op, planter Katie Paterson i stedet et frø af tiltro til, at fremtiden findes. Til, at den fortsat vil indeholde både litteratur og læsere, store granskove, et Nordeuropa i fred; at skoven og manuskripterne vil overleve klimaforandringer og globale politiske kriser, og at vores efterkommere vil videreføre realiseringen af det voksende bogprojekt, påbegyndt i den samtid, vi kalder vores.

Katie Paterson (f. 1981) er en skotsk kunstner, hvis arbejder ofte er centreret om vores varme klode og dens opløsning. Som en lavmælt, konceptuel kritik har Paterson blandt andet optaget lyden af smeltende gletchere og udarbejdet et kort over mere end 27.000 døde stjerner i vores solsystem. Patersons praksis er dog også karakteriseret ved en slags kosmisk romantik, en kærlighed til universet og månen og mørket - og i Future Library forenes den kritiske klimabevidsthed med den optimistiske tiltro til en natur og en tid, der er større end os. 

//

KATIE PATERSON

Future Library, 2014–2114

Commissioned by Bjørvika Utvikling, Oslo on the basis of the curatorial vision Slow Space developed by Situations.

Outside Oslo a young forest is growing. A thousand trees that will supply the paper to print an anthology of books one hundred years from now. Every year an author writes a text that is then sealed and carefully held in trust until a century later, when it will be published and read for the first time.

The Scottish artist Katie Paterson’s art project Future Library has been commissioned for the new Oslo Public Library, where from a small room at the top called The Silent Room people will be able to glimpse the trees of the new forest on the horizon. This is where all the words in a book for the future will be stored. Internationally renowned writers like Margaret Atwood, David Mitchell, Sjón, and Elif Shafak have already handed over their manuscripts at spring ceremonies in the young forest and will be joined in 2019 by Hang Kan then a new writer every year, gradually compiling a book for the next century.

The texts are sealed like small secrets in the library in Oslo, growing like the growth rings of a tree to a collection of texts. A new chapter is added every year, as the paper grows in the forest.

Katie Paterson’s Future Library is a time capsule, a gift that offers us an imaginary leap into a future otherwise beyond ourgrasp. But most of all Future Library is an act of faith in the world and the people who will come after us.

In a world where global catastrophes are very present, and the dystopian visions they generate equally prevalent, Katie Paterson has chosen to plant a seed of trust in the future – a future full of literature and readers, vast forests and a peaceful Northern Europe. And trust that the forest and manuscripts will survive climate change and global political crises, and that our descendants will continue to build an anthology started in the present we call ours.

Katie Paterson (born 1981) is a Scottish artist whose works are often centered around our hot planet and its dissolving. Paterson’s quiet, conceptual critique for example encompass recordings of the sound of melting glaciers and an extensive map of the more than 27,000 dead stars in our solar system. Her practice is, however, also characterized by a sort of cosmic romanticism, a love of the universe, the moon and the darkness – and with Future Library her critical climate consciousness joins forces with an optimistic faith in nature and an age (a time?) that is bigger than us.

KØS logo

Knud Højgaards

Fond