RAGNAR KJARTANSSON

Figures in Landscape

Courtesy of the artist, Luhring Augustine, New York and i8 Gallery, Reykjavik

RAGNAR KJARTANSSON
Figures in Landscape, 2018

Kommissioneret af Bygningsstyrelsen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Inde i Mærsk Tårnet, en splinterny universitetsbygning midt i København, mellem strømlinet træ- og betoninteriør hænger en serie sært farvestrålende landskaber. På en gang fastfrosne og i bevægelse, foranderlige og statiske. Tavse kitler befolker landskabet og kommende kitler, de studerende ved det naturvidenskabelige fakultet, kan betragte det.

Med Figurer i Landskab har Ragnar Kjartansson skabt en mildt varierende evighed til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, et videoværk bestående af syv videoer, der hver varer 24 timer og på den måde kan være tilstede i synsfelter og bevidstheder døgnet rundt, hele ugen. For igen at starte forfra. Hver dag en ny natur, en ny scene og interaktion, hver dag samme pålidelige kameravinkel, det rolige billede af, hav, fyrreskov, bjerge under månen. De syv landskaber er håndmalede på store scenetæpper, motiverne er forskellige ogændrer form ved midnat.

Kjartansson er inspireret af vægmalerier, den heroiske socialrealisme, som mange måske vil forbinde med udtryk fra Sydamerika eller sovjet, hvor mure og gavle er svøbt i enorme heltescenarier. Her tilsættes i stedet et jordnært strejf af hverdag til en romantisk patosmættet natur med de kittelklædte figurers minimaldramatiske aktiviteter: rutinen som en modvægt til det episke og storladne i landskabet.

Rutiner fra forskningen spejles i Figurer i Landskab, hvor genkendeligheden i videnskabens hvide beklædning måske er det, der får værket til at åbne sig mod fantasiens steder – de små punkter i bevidstheden, hvor auditorier kan skiftes ud med fjeldeeller regnskov.

Den kunstige natur præsenteres i hjertet af naturvidenskaben, som et nutidens og fremtidens vægmaleri på skærme frem formure og med deadpan-dagligdag snarere end heltemod i fokus.Værket flyder igennem bygningen i store og små formater, i elevatorer og på gange, og bliver en lavmælt, men konstant påmindelse om de nye horisonter, der skal erobres midt i hverdagens velkendte trivialitet.

Ragnar Kjartansson (født 1976) er en islandsk kunstner, hvis opvækst i et teatermiljø har sat sine tydelige spor i hans arbejde. Den store patos og karikerede humor som vi kender fra klassisk teater har præget mange af Kjartanssons værker, der omfatter både tegning og maleri, videoinstallationer og performances. Ragnar Kjartansson har udstillet over hele verden, og den langvarige, monotone og heftigt iscenesatte gentagelsespraksis er efterhånden blevet hans kendetegn på samme måde som værkernes ofte underspillede, komiske stemninger er det. 

//

RAGNAR KJARTANSSON
Figures in Landscape, 2018

Commissioned by the Danish Building and Property Agency for the Faculty of Health, University of Copenhagen. 

Inside the Mærsk Tower, a brand new university building in the centre of Copenhagen, among all the designer wood and concrete we find a series of strange, brightly coloured landscapes. Simultaneously frozen in time and in motion, both in flux and static. Silent figures in lab coats populate the landscapes, witnessed by the lab coats of the future studying at the science faculty.

With Figures in Landscape Ragnar Kjartansson has created a gently shifting eternity for the Faculty of Health and Medical Sciences at Copenhagen University, a video work comprised of seven videos, each of which lasts 24 hours, making them present in the eyes and minds of those around them day and night seven days a week. Before they start again from the beginning. Every day a new landscape, a new scene, a new interaction. Every day the same steady camera angle, the same calm image of the ocean, a pine forest, a moonlit mountain. The seven landscapes have been painted by hand on large canvasses, with a motif on each screen that changes at midnight.

Kjartansson is inspired by murals, the social realism most of us associate with South America or the Soviet Union, where buildings are wrapped in epic scenes of heroism. Here the pathos ofthe romantic landscape is injected with a down-to-earth touch of everyday life, with figures in lab coats engaging in humdrum activities that counterbalance the monumental landscapes. The routines of scientific research are mirrored in Figures in Landscape. The white lab coats are familiar, and it is perhaps this familiarity that opens the work to imaginary places – small lacunas of the mind where lecture theatres can change places with mountains or rain forests.

This artificial nature is located at the heart of modern science, like a contemporary or futuristic mural on screens rather than walls, and with a deadpan focus on everyday life rather than epic heroism. The work permeates the building in formats large and small, in elevators and corridors – a subdued yet constant reminder of the new horizons to be discovered in the midst of the familiar triviality of human existence.

Ragnar Kjartansson (born 1976) is an Icelandic artist whose upbringing in a theatre environment has had a clear impact on his artistic work. The intense pathos and caricatured humor known from variations of classical theatre permeate Kjartanssons works which range from drawing and painting to video installations and performance pieces. Ragnar Kjartansson has been exhibited in all over the world and the often lengthy, monotonous and thoroughly staged repetition practice as well the underplayed deadpan moods and scenes have gradually become his trademark.

KØS logo

Knud Højgaards

Fond